פסיקה עדכנית של בית המשפט המחוזי בנצרת מצמצמת באופן ניכר את כוחן של ועדות הקבלה במושבים ואת יכולת האגודה השיתופית למנוע מאנשים המבקשים לגור במושב לרכוש נחלה או מגרש ולהתגורר בו.

בפסק דין מיום 13/3/2017- תא (נצ') 4478-12-13 ציפורי מושב עובדים נגד ביתן סטיב אלישע נדונה תביעתו של מושב ציפורי המבקשת שלא לאפשר לבני הזוג ביתן לרכוש את הנחלה אותה ביקשו לרכוש במושב. 

בהחלטה תקדימית דחה השופט ערפאת טאהא (בית המשפט המחוזי בנצרת) את תביעת מושב ציפורי ואישר, הלכה למעשה, את מכירת הנחלה לבני הזוג חרף אי קבלתם כחברים לאגודה. בית המשפט קבע כי יש להבחין בין החלטה לקבל מועמד לחברות, לבין החלטה בנוגע להסכמה להעברת זכויות למי שאינו חבר אגודה. 

אומנם, מן המפורסמות הוא, שנטיית הפסיקה היא להימנע מלהתערב בהחלטות אסיפה כללית של אגודה שיתופית, להכיר בזכותה לשיקול דעת עצמאי באשר לניהול ענייניה ובכלל זה קביעה מי הם החברים שיצטרפו לשורותיה, ולהימנע מלכפות עליה אנשים אשר לדעתה לא יתאימו ולא ישתלבו על פי מטרות האגודה ורוח חבריה. יחד עם זאת נפסק, כי יכולת זו של האגודה אינה בלתי מוגבלת. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שאין מדובר בתקיפת החלטה על קבלת חברים לאגודה, אלא בחינת סירוב האגודה השיתופית להעברת זכויות במקרקעי מדינה, אשר מנוהלים על ידי רמ"י ואשר הסמכות להקצאתם מסורה בידיה.

בית המשפט פסק כי אין האגודה יכולה להיבנות מהעובדה שבתקנון האגודה נכללה הוראה על פיה העברת זכויות מותנית בחברות באגודה, שכן אין האגודה רשאית להגביל העברת זכויות במקרקעי ישראל ולהתנות העברה זו בתנאים מגבילים מעבר לתנאים שנקבעו בהסכם המשבצת. משאין הוראה סטוטורית או הוראה אחרת בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל או בהסכם המשבצת, המתירה התניית העברת הזכויות במקרקעין ביישוב בחברות באגודה השיתופית, ומשקיימת האפשרות כי תועברנה זכויות במקרקעי היישוב גם למי שאינו חבר באגודה השיתופית, אין תוקף לכל הוראה בתקנון האגודה המגבילה עבירות המקרקעין ומתנה את ההסכמה להעברת הזכויות בקבלה לחברות באגודה.

בהמשך פסק הדין אף קבע בית המשפט כי אף החלטת המושב שלא לתת הסכמה להעברת הזכויות בנחלה (לעומת אי קבלת בני הזוג כחברי האגודה השיתופית), הינה החלטה בלתי סבירה המבוססת על שיקולים בלתי סבירים ולא ענייניים.